Tur søndag 24.april

Postet av Tistedalen FL den 18. Apr 2016

Kobbelundrunden.


Turdata:

Oppmøte v/Risum v.g. skole 24.april 2016 kl.10.00

Kjøretid Risum – Sætre:20 min via Aspedammen

Distanse Risum- Sætre:23 km

Turlengde: Ca 17 km

Totaltid: Ca 5 timer, hvorav gangtid ca 3,5 timer

Vanntett fottøy er nødvendig.


Turomtale 

Turen vi gå i området nord for FV 101 ved Lysevannet og øst for Prestebakke, delvis gjennom Prestebakkefjella Naturreservat.

Vi starter ved Sætre gård ved FV 101. Derfra følger vi en skogsbilvei nordover . Ved enden av veien må vi ut i terrenget . Her vil vi snart komme inn i Prestebakkefjella Naturreservat. Vi fortsetter i terrenget inntil vi har passert vannet Trestikken.

Ved Trestikken kommer vi ut på veien som vi følger til Kobbelund.

Øst for Kobbelund følger vi en gammel vintervei mot øst. Her er vi også innenfor naturreservatet. Vinterveien går over glattskurt berggrunn med åpen gammel furuskog. Vipasserer på nordsiden av Teigsmosen, for så å svinge sørover langs myra.

Etter en kort tur gjennom stor granskog kommer vi fram til gården Teigen. Videre følger vi gårdsveien et stykke, før vi svinger av sørover. Etter en kort stund får vi se elven Elja (Elgåa) til venstre for oss.

Vi følger elva mer eller mindre de neste kilometerne til den renner ut i Lysevannet. I dette partiet må vi gå i terrenget i tildels tett skog, men det er også partier med åpen gammelskog som er lett å gå i.

Langs Lysevannet kommer vi etterhvert ut på skogsbilvei. Vi passerer den lille plassen Høljekasa og fortsetter så på veien fram mot FV101 og Sætre gård.

Om Prestebakkefjella Naturreservat.

Naturreservat ble opprettet i 2010. Det er 6893 dekar stort.

Reservatet utgjør et svært myrrikt skogområde. Bergrunnen er gneis og området består av myrlandskap og morenekoller. En tredjedel av arealet består av myr, og her finner vi de største naturfaglige verdiene. Prestebakkemosen, fylkets største gjenværende myrkompleks som ikke er preget av grøfting, og Teigsmosen er de to sentrale flatmyrområdene i reservatet. I tilknytning til disse finner vi bakkemyrglenner med bakkemyr inntil 25-30 graders helning. Ingen andre steder i Østfold finnes det brattere bakkemyrer.

Vegetasjonen bærer preg av et lokalt sett fuktig klima med hyppig forekomst av kystnære arter som rome, klokkelyng, blåmose, skrubbær, og tovmosen Sphagnum molle. Skogen er i hovedsak åpen, lavvokst furuskog, og vokser i all hovedsak på morenekollene. I enkelte partier dominerer gran. De mest interessante skogarealene er i sørvest. Her finnes eldre skog hvor alderen på enkelttrær ligger opp mot 300 år. 3.578 daa av reservatet er produktiv skog.

Det har de siste 130 år antagelig vært to store skogbranner i området, den siste omkring Storfjellet rundt 1920. Det er lite spor etter hogst, men noe plukkhogst eller forsiktig tynningshogst har imidlertid vært utført enkelte steder. Myrglennene ble slått i gammel tid. Det er flere skogsveier som fører inn mot området. Bruket Kobbelund ligger inntil området. Et par mindre tjern i området er kalket.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.