Gå til filoversikten

TFL - posten på nett: Trykk på "Gå til filoversikten" ovenfor. 

Alle utgavene av TFL- posten fra 1974 til i dag, ligger her under denne fanen. Det kom ikke uten noen avis i 1981 og 1982, mens det var litt variasjon i antall årlige utgivelser fra 1974 til 1980. Fra 1983 til 2019 har det kommet fire utgaver hvert år. I korona året 2020 kom det ut tre nummer, og julenummeret i 2020 kan se ut til å være den siste TFL-posten som kommer ut! Til årsmøtet i 2021 klarte ikke valgkomiteen å finne noen erstatter for Arild Svendsen som ga seg etter MANGE år i redaktørstolen! I 1997 kom det ut en NM avis, og i 2006 en 50-års  jubileumsavis. Begge disse kan du også finne her! 

TFL-postens historie:

Det første nummeret av TFL-posten kom ut i november 1974, tett fulgt av nummer to i desember samme år. I 1975, 1976 og i 1977 kom det ut fire nummer hvert år, mens det i 1978 kun kom ut en utgave. I 1979 ble det utgitt tre nummer, mens det i 1980 igjen var tilbake til en utgitt avis. Av de 19 avisene som kom ut disse årene, ble 18 trykket i Halden Arbeiderblads trykkeri, det ene som kom ut i 1978 ble trykket i Tista Postens lokaler i BOB huset. I 1981 og 1982 kom det ikke ut noen aviser. Fra 1983 t.o.m andre nummer i 1989, ble TFL-posten laget og trykket på Ertehytta i TFLs egne lokaler. Fra nummer tre i 1989 til nummer tre i 1992 ble TFL-posten trykket hos Printmann i Halden. Fra nummer fire i 1992 til nummer en i 1995 var trykkeriet Erling Sem offset AS. Siden nummer to i 1995 har TFL-posten blitt trykket hos OK trykk. Fra det første nummer i 1983 til siste nummer i 2003 har TFL-posten blitt ”satt opp” av redaksjonens medlemmer før trykking. Fra 2004 har ”alt” blitt gjort hos OK trykk, med Arild Svendsen som fagmann og redaktør.

Pr. desember 2020 har det kommet ut 170 utgaver av TFL-posten. Fra 1983 t.o.m 2019 har det kommet ut fire nummer hvert år.

NB! NB! NB!

Det ser altså ut til at TFL-posten nå er historie, men vi lar informasjonen nedenfor likevel ligge som et historisk materiale!  

    

Navn og kontaktinformasjon for TFL-Posten finner du her: Tillitsvalgte
TFL-Posten er Tistedalen Friluftslags medlemsblad.Redaksjonsgruppa har ansvaret for at TFL-Posten utgis minst fire ganger i året. Herunder salg av annonser.Før TFL-Posten trykkes skal redaktøren informere styrets leder om stoff som kan være kontroversielt. Redaktøren er ansvarlig for det som står på trykk overfor laget. Styrets leder er ansvarlig utad.Redaksjonens leder sitter i styret og skal møte med vanlig stemmerett.Distribusjonen foretas av frivillige rodemannskaper; ønsker du å hjelpe til med det dette så ta kontakt med leder eller andre i gruppa.Alle medlemmer i TFL oppfordres til å bidra med saker til TFL-Posten. Tekst bør legges inn i en redigerbar fil, f.eks Word. Send gjerne også bilder, husk da å oppgi bildetekst og hvem som vises på bildene (NB! Personer på bilder skal ha godkjent at bildene brukes.)
Saker som man ønsker å ha med i TFL-Posten sendes tflposten@tfl.no.