Generelt for alle gruppene:


Navn og kontaktinformasjon for alle tillitsvalgte i TFL: Tillitsvalgte
Styret 

Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG 


Oppgaver/ansvar:Avsnitt 2.    Generelt for alle gruppene:

2.1    Gruppene står fritt til å behandle alle saker innenfor sitt fagområde, også økonomiske saker innenfor budsjettrammer eller økonomiske                              retningslinjer. 

2.2    Hver gruppe har ansvaret for å holde seg innenfor budsjettrammer og økonomiske retningslinjer fra styret. Overskridelser må tas opp med styret               snarest mulig. 

2.3    Gruppene er ansvarlig for tillatelse fra grunneiere ved aktivitet som bører dem.    

2.4    Gruppene skal levere forslag til budsjett for egen gruppe.

2.5    Gruppene kan ta inn flere personer i gruppene dersom det er behov for det. Disse skal da følge instruksen.

2.6    Ønsker gruppene selv inntektene på salg ved et arrangement, skal gruppene selv ta ansvar for innkjøp av varer som trengs. Inntekter ved salg av              varer fra Ertehytta tilfaller hyttegruppa.

2.7    Stoff som ønskes inn på TFL`s Hjemmeside, må gruppene selv levere til webansvarlig.

2.8    Alle gruppene bør samarbeide om arbeidsoppgaver der det er naturlig og nødvendig    


Avsnitt 3.    Gruppeledere:


3.1    Har ansvaret for at gruppene følger instruks og vedtak.

3.2    Skal påse at arbeidet innen gruppen fordeles likt.

3.3    Har ansvaret for at gruppen følger budsjett og styrets økonomiske retningslinjer. 

3.4    Har ansvaret for innkjøp av nødvendige driftsmidler. Ansvaret kan delegeres til andre i gruppa.

3.5    I tillegg til styrets leder, er det kun gruppens leder som kan uttale seg til presse og lignende innen gruppas fagområde. 


Avsnitt 4.    Medlemmer styre og grupper:

1.    STYRETS LEDER; 


1.1    Lederen er ansvarlig for lagets daglige drift og skal følge opp vedtak tatt av styret.


1.2    Lederen skal sette seg inn i de til enhver tid gjeldene lover og regler samt påse at valgte tillitsmenn følger instruksen.

1.3    Lederen har ansvaret for ledelse av styrets møter samt åpning og avslutning av årsmøte.


1.4    Lederen kan ta mindre økonomiske avgjørelser etter spørsmål fra en av gruppene. Lederen kan velge å la styret ta avgjørelsen.


1.5    Lederen kan ikke overprøve en avgjørelse tatt i en av gruppene dersom disse har fulgt instruks, budsjett eller de økonomiske retningslinjene. 


1.6    Lederen er den eneste som kan uttale seg til media på vegne av laget. 


1.7    Leder har ansvar for kontakt med grunneiere rundt lagets hytter.


1.8    Leder er lagets bindeledd med Den Norske Turistforening, og skal påse at samarbeidsavtalen holdes. Påse at skjemaer og rapporter blir sendt inn i         rett tid, i samarbeid med Turgruppa, Barnas Turlag og Ertekroken/Budalsvika.


1.9    Stemmelikhet i hovedstyret, avgjøres med leders dobbeltstemme.