Generelt for alle gruppene:


Navn og kontaktinformasjon for alle tillitsvalgte i TFL: Tillitsvalgte


Oppgaver/ansvar:


Gruppene står fritt til å behandle alle saker innenfor sitt fagområde, også økonomiske saker innefor budsjettrammer eller økonomiske retningslinjer.

Hver gruppe har ansvaret for å holde seg innenfor budsjettrammer og økonomiske retningslinjer fra styret. Overskridelser må tas opp med styret snarest mulig.

Gruppene skal levere forslag til budsjett for egen gruppe.

Gruppene kan ta inn flere personer i gruppene dersom det er behov for det. Diss skal da følge instruksen.

Ønsker gruppene selv inntektene på salg ved arrangement, skal gruppene selv ta ansvar for innkjøp av varer som trengs. Inntektene ved salg av varer fra Ertehytta tilfaller hyttegruppa.

Stoff som ønskes inn i TFL-Posten må gruppene selv levere til redaksjonen.

Gruppene er ansvarlige for tillatelse fra grunneiere ved aktivitet som berører dem.

Stemmelikhet i gruppa avgjøres ved lederens dobbeltstemme.