Ski- og Trim-gruppa


Navn og kontaktinformasjon for Ski- og Trim-gruppa finner du her: Tillitsvalgte

   Styret

Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG 

Se også vår Facebook-side.

E-post til skigruppa kan sendes til: skitrim@tfl.no.Oppgaver/ansvar:


13.    SKI/TRIMGRUPPA


13.1    Skigruppas leder sitter i hovedstyret, og skal møte med vanlig stemmerett.


13.2    Gruppa har som overordnet formål å legge til rette for utfoldelse, mestring og ferdighetsutvikling på ski blant lagets medlemmer.

13.3    Gruppa har ansvar for rekruttering av skiløpere, organisering og oppfølging av treningsaktivitet. Planlegging og gjennomføring av                                       renn/idrettskonkurranser som arrangeres i lagets regi, samt for organisatorisk koordinering av aktivitet som nevnt i det foregående vis-à-vis                      Norsk  Idrettsforbund generelt, og Skikretsen/Skiforbundet spesielt.

13.4    Gruppa velger 2 representanter til spesifikt å ivareta idrettslige hensyn som vedrører snøproduksjon, løypepreparering og øvrige anleggsmessige             prioriteringer. Disse to representantene har i utgangspunktet møterett, men ikke møteplikt, ved møter som avholdes i kunstsnøgruppa, og skal                 således innkalles til slike møter.

13.5    Dersom lokale snøforhold, generell oppslutning om konkurranserettet langrenn internt i laget, samt fordeling av utøverne i de ulike                                     aldersklassene  tilsier dette, skal Skigruppa årlig arrangere klubbmesterskap i langrenn.

13.6    Gruppa fastsetter selv hvilke regler som til enhver tid skal gjelde mht. kompensasjon av startkontingent og evt. Øvrige utgifter som påløper ved                 deltagelse i skirenn og/eller andre idrettsarrangementer.                                    

13.7    Innen gruppa skal det til enhver tid finnes oppdaterte retningslinjer for arrangement av ski- og trimgruppa.

13.8    Gruppa har ansvar for utstyr de disponerer til trening og arrangement.

13.9    Gruppa har også ansvaret for øvrige trimarrangement (f.eks. Ertetrimmen)

13.9    I tillegg kommer hele avsnitt 2.

13.10    Stemmelikhet i gruppa avgjøres ved lederens dobbeltstemme.

:
Nyttige linker: