Sti og løypegruppa


Navn og kontaktinformasjon for Løypegruppa finner du her: Tillitsvalgte

   Styret 

Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG 

Oppgaver/ansvar:


8.    STI- OG LØYPEGRUPPA: 


8.1    Gruppas leder sitter i hovedstyret, og skal møte med vanlig stemmerett.

    

8.2    Gruppa har ansvaret for merking, rydding, bygging av klopper, skilting og oppsetting av kart i stiene og turløypene, samt opprette nye                               stier/turløyper. Gruppa har ansvar for kontakt og samarbeid med grunneierne langs disse.


8.3    Gruppas arbeidsområde er primært Ertemarka, Ankerfjella, Hallevägen og mellomliggende terreng. Andre områder kan også være aktuelle                       arbeidsområder i samarbeid med andre idrettsforeninger eller DNT-foreninger.


8.4    Gruppa har felles ansvar med Vedlikeholdsgruppa for drift og vedlikehold av lysløypa, felles ansvar for rydding og barmarkspreparering i lysløypa


8.5    Gruppa har ansvaret for drift og vedlikehold av snøscooter og ansvaret for orden og renhold i garasje for snøscooter.


8.6    Gruppa har anledning til innkjøp av nødvendige reservedeler til snøscooter. Ved større innkjøp eller bestilling reparasjoner, skal styrets leder                     kontaktes


8.7    Gruppa har ansvar for oppkjøring av lysløypa og turløyper med snøscooteren. Gruppa avgjør når og hvor det skal kjøres opp løyper og setter opp           vaktlister.

         Det skal fortrinnsvis prepareres og kjøres spor i lysløypa.


8.8      I tillegg kommer hele avsnitt 2.


8.9    Stemmelikhet i gruppa avgjøres ved lederens dobbeltstemme.