Skianleggsgruppa


Navn og kontaktinformasjon for Skianleggsgruppa finner du her: Tillitsvalgte

 Styret 

Lover for TFL og INSTRUKS FOR STYRE OG GRUPPER I TISTEDALEN FRILUFTSLAG 


Oppgaver/ansvar:7.    SKIANLEGGSGRUPPA:

7.1     Gruppas leder sitter i hovedstyret og skal møte med vanlig stemmerett.


7.2    Gruppa har ansvar for vedlikehold av skianlegget med tilliggende materiell og bygningsmasse, herunder treningsrom med utstyr.

         Utarbeide brukermanualer for anleggets maskiner, utstyr og tekniske installasjoner.

             

7.3    Gruppas leder har fullmakt til innkjøp av nødvendig utstyr innenfor gruppas budsjett. Ved større investeringer skal styret (styrets leder) kontaktes.


7.4       Gruppa har ansvar for utleie av skianlegget.


7.5    Gruppa samarbeider med Skigruppa i forhold til deres trening og aktiviteter. Innkaller til møte vedr.     sportslige hensyn med snøproduksjon og                 løypelegging.

             

7.6    Gruppa henter inn mannskap til arbeidsoppgaver som følger:

         Klargjøre løypetraseer før sesongstart og rydding etter snø-sesongens slutt.

         Produksjon og utlegging av snø i løypetraseen, samt sporsetting og løypepreparering i løpet av sesongen.


7.7    I tillegg kommer hele avsnitt 2.

    

7.8    Stemmelikhet i gruppa avgjøres med lederens dobbeltstemme.

Det utnevnes i tillegg en arbeidsgruppe bestående av anslagsvis ti navngitte personer. Leder av arbeidsgruppa er medlem i gruppas styre. Arbeidsoppgaver er som følger:

  1. Ansvar for produksjon og utlegging av snø, samt sporlegging av løyper.
  2. Sørge for klargjøring av løypetraseer før sesongstart og rydding etter sesongslutt.
  3. Vedlikehold av bygningsmasse og materiell.
  4. Utarbeide brukermanualer for anlegget som utplasseres tilgjengelig.